Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7 ΕΤΩΝ (2009-2015).»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α (Str. pyogenes) είναι η κύρια αιτία της φαρυγγίτιδας και διάφορα ταχεία τεστ του εμπορίου είναι διαθέσιμα για την παρακλινική διάγνωση αυτού. Η χρήση των παρακλινικών διαγνωστικών τεστ αυξάνεται συνεχώς και στις αναπτυσσόμενες και στις αναπτυγμένες χώρες. Ταχεία τεστ βασιζόμενα στην ανίχνευση αντιγόνων διεξάγονται συχνότερα από εκπαιδευμένο μη εργαστηριακό προσωπικό στην πρωτοβάθμια και επείγουσα φροντίδα υγείας για να βοηθήσει τη διάγνωση. Τα συστήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας έχουν επίσης γίνει περισσότερο διαθέσιμα για την αξιολόγηση της ποιότητας αυτών των παρακλινικών τεστ. Εδω θα αναλύσουμε με συνεχιζόμενη επιτήρηση την αξιολόγηση της διεξαγωγής των πιο πρόσφατα διαθέσιμων τεστ για τον στρεπτόκοκκο ομάδας Α. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
506-576 εργαστήρια από 7-12 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (με μικρή διακύμανση μεταξύ των γύρων του προγράμματος) συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα που αφορούσε την παρακλινική εξέταση για στρεπτόκοκκο ομάδας Α κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2009-2015 σε αυτά. Ανώνυμα δείγματα διανέμονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι αναφέρουν τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε όπως και γενικές πληροφορίες του ιστορικού τους από επαγγελματίες υγείας τα οποία μετά στάλθηκαν για ανάλυση. Κατόπιν αυτή η ανάλυση αξιολόγησε τα δεδομένα και ανέφερε τα αποτελέσματα με σχολιασμό από ειδικούς.
Κάθε γύρος περιλάμβανε τρία εμπορικά δείγματα που αντιπροσώπευαν φαρυγγικά δείγματα από ασθενείς. Ο αριθμός των θετικών κα αρνητικών δειγμάτων ποίκιλλε σε κάθε γύρο. Όλα τα δείγματα είχαν ήδη εξεταστεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικές εμπορικές μεθόδους για να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα των δειγμάτων. Τα θετικά δείγματα αποτελούνταν από φονευμένα στελέχη στρεπτόκοκκων ομάδας Α. Επίσης χρησιμοποιούνταν συστηματικά στελέχη στρεπτόκοκκων ομάδας C και Β ως αρνητικά δείγματα για να αξιολογηθεί η ειδικότητα των τεστ που χρησιμοποιήθηκαν στα εργαστήρια. Ο αριθμός των βακτηριακών κυττάρων στα δείγματα είχε διακυμάνσεις σε κάθε γύρο. Συνήθως το επίπεδο του αντιγόνου σε ισχυρά θετικά δείγματα ισοδυναμούσε με 2×106 - 3×107 κύτταρα/ml και το επίπεδο σε ασθενώς θετικά δείγματα αντιστοιχούσε σε 5×105 - 2×106 κύτταρα/ml.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το κέντρο ανάλυσης Labquality οργάνωσε τέσσερις γύρους εξωτερικού ελέγχου ποιότητας ετησίως με περισσότερα από 500 συμμετέχοντα εργαστήρια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε κάθε γύρο. Η διεξαγωγή αυτών των τεστ στα εργαστήρια αξιολογήθηκε βάση της ποιότητας των αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επτάχρονης περιόδου μελέτης.
Παρατηρήθηκε εξαιρετική εξειδίκευση όσον αφορά τη διεξαγωγή των διαφόρων παρακλινικών τεστ του εμπορίου από το προσωπικό του εργαστηρίου όπως επίσης και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Ο αριθμός των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων έφτανε συνολικά στο 0.7%/δειγμα. Εκτιμήθηκε και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μεταξύ των ατόμων που διεξήγαγαν το τεστ και που αντανακλούσε στο επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Αξιοσημείωτη διαφορά στην ορθότητα των θετικών αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε μεταξύ προσωπικού του εργαστηρίου και νοσηλευτικού προσωπικού. Η ανάλυση ανέδειξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ ακρίβειας αποτελεσμάτων του τεστ και επαγγελματικού υπόβαθρου του ατόμου που διεξήγαγε το τεστ.
Η ανάπτυξη των ταχέων τεστ σε αυτό το πεδίο αποδείχτηκε αρκετά έντονη κατά τη διάρκεια των ετών της μελέτης. Οι πιο συχνές μέθοδοι μεταξύ των συμμετεχόντων εργαστηρίων έχουν παραμείνει οι ίδιες όμως ο συνολικός αριθμός των διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται έχει αυξηθεί από τις 13 (το έτος 2009) σε 19 (το έτος 2015). Η αξιοπιστία στο σύνολο των τεστ έχει παραμείνει αρκετά καλή και σταθερή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διεξαγωγή των παρακλινικών τεστ αναθεωρήθηκε προς θετική κατεύθυνση αναδρομικά χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας που αφορούσαν τους γύρους ενός προγράμματος διάρκειας από 2009-2015. Εξαιρετική ειδικότητα παρατηρήθηκε για τα διάφορα παρακλινικά τεστ του εμπορίου, με αριθμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων μικρότερο από 1%/δειγμα. Σε μερικές περιπτώσεις ήταν προφανές από τα αναφερόμενα αποτελέσματα ότι οι συμμετέχοντες είχαν λανθασμένα αναμείξει τα δείγματα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ή της αναφοράς αυτών. Από την άλλη, η ευαισθησία έχει καταστεί μια πρόκληση κατά τη διάρκεια των ετών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει το αρχικό εύρημα της σημασίας της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης του ατόμου που θα διεξάγει το τεστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αξιοσημείωτη διαφορά στην ακρίβεια των ασθενώς θετικών αποτελεσμάτων που αποδόθηκε στα επαγγελματικά προσόντα του ατόμου που διεξήγαγε το τεστ. Μια άλλη μελέτη πρώτη είχε διαπιστώσει τη στατιστική διαφορά στα θετικά δείγματα μεταξύ του προσωπικού του εργαστηρίου έναντι του νοσηλευτικού προσωπικού και η οποία έγινε από το 2001-2003. Η πρόσφατη μεταγενέστερη ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των ετών 2009-2015 επιβεβαίωσε μια παρόμοια κατάσταση που δυστυχώς τείνει να παραμένει σχεδόν σταθερή.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δίνουν επίσης έμφαση στη σημασία των προγραμμάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας και στη χρησιμοποίησή τους στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρακλινικών τεστ όπως επίσης και στην υπερβολική σημασία που θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση του προσωπικού της υγείας στη διεξαγωγή των διαγνωστικών τεστ με τον σωστό και ακριβή χειρονακτικό τρόπο. Επίσης μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ο αριθμός των αποτελεσμάτων που πότε δεν βρέθηκαν παραμένει αρκετά υψηλός κατά τη διάρκεια των ετών (8.6%). Εάν σκεφτεί κανείς τις προκλήσεις των παρακλινικών τεστ και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων τους που παρατηρήθηκαν σε αυτή τη μελέτη, η συμμετοχή σε εξωτερικό έλεγχο ποιότητας είναι πολλή σημαντική σε κάθε μονάδα υγείας που διεξάγει παρακλινικά τεστ για να εγγυηθεί η ασφάλεια του ασθενούς και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους. 

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ.INT J TUBERC LUNG DIS 21(7):717 Q 2017 The Union http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.17.0283
EDITORIAL  Cross-border collaboration in tuberculosis prevention and care in Europe: can we do better?

HEINKE KUNST*† *Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry Queen Mary University of London †Department of Respiratory Medicine Barts Health NHS Trust London, UK e-mail: h.kunst@qmul.ac.uk

Η επιδημιολογία της ΤΒ κατά τον WHO στην περιοχή της Ευρώπης έχει αλλάξει. Μέχρι το τέλος του 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της έχει δεχτεί πάνω από 1.2 εκατομμύρια νεοαφιχθέντες αιτούντες ασύλου, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του αριθμού που καταγράφηκε το 2014. Το πλάνο δράσης για την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών προτείνει διαπεριφερειακή και διεθνούς εμβέλειας συνεργασία όχι μόνο για να δημιουργηθεί μια αλυσίδα επικοινωνίας και για να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών που θα βοηθήσουν τις χώρες μέλη να μοιραστούν εμπειρίες και καλή ιατρική πρακτική αλλά επίσης και για να εντοπιστούν παρεμβάσεις που δεν είναι αρκετά επιτυχείς. Η μετανάστευση έχει δώσει γένεση σε ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών με ΤΒ με ξενική καταγωγή σε πολλές χώρες της Ευρώπης και αυτό μπορεί να διακινδυνεύσει το επίτευγμα των στρατηγικών στόχων του τέλους της ΤΒ από τον WHO για το 2030 στην περιοχή.
Ο WHO δίνει έμφαση στο ότι όλοι οι μετανάστες ανεξαρτήτως νομικής υπόστασης θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες για πρόληψη, διάγνωση και φροντίδα της ΤΒ, τονίζοντας ότι τα άτομα που διαγιγνώσκονται με ΤΒ πρέπει να θεραπεύονται ταχέως και ότι οι μετανάστες από χώρες με υψηλή σε χώρες με χαμηλή επίπτωση ΤΒ πρέπει να υποβάλλονται σε συστηματικό ιατρικό έλεγχο για ΤΒ.
Για το θέμα ΤΒ και μετανάστευση έχουν περιγραφεί εθνικά προγράμματα ΤΒ από αρκετές χώρες με χαμηλή επίπτωση ΤΒ - Αυστραλία, Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Βρετανία και ΗΠΑ -  όπως επίσης έχουν αξιολογηθεί οι εμπειρίες τους από την διασυνοριακή συνεργασία όσον άφορα την πρόληψη και την φροντίδα της ΤΒ. Ένα πλαίσιο για την διασυνοριακή συνεργασία και έλεγχο της ΤΒ έχει προταθεί και το οποίο αποτελείται από τρία μέρη:
Α: συνέχιση της φροντίδας και για την ενεργό και για τη λανθάνουσα λοίμωξη διασυνοριακά (επικοινωνία μεταξύ ειδικών και εργαστηρίων)
Β: διαχείριση των διαφορετικών επιδημιολογικών δεδομένων και παραγόντων κινδύνου (ιατρικός έλεγχος για ενεργό και λανθάνουσα ΤΒ στη χώρα φιλοξενίας)
Γ: διασυνοριακός έλεγχος ΤΒ (έρευνες επαφών και επιδημιών)
Περιγράφεται σαν χρήσιμο εργαλείο για τον διασυνοριακό έλεγχο και φροντίδα της ΤΒ πχ το US TB net, το οποίο είναι μέρος ενός ιατρικού δικτύου που αφορά τους μετανάστες στις ΗΠΑ το οποίο υποστηρίζει τη φροντίδα της ενεργού και λανθάνουσας λοίμωξης διασυνοριακά όπως επίσης και το WHO/European Respiratory Society Consilium το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της συνεργασίας για τη φροντίδα της ΤΒ στην Ευρώπη.
Η δημιουργία διεθνών υπηρεσιών για την φροντίδα της ΤΒ αλλά και τον έλεγχό της στην Ευρώπη είναι ουσιαστική καθώς επιτρέπει όχι μόνο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς διεξόδους για τον ασθενή , αποφεύγοντας επαναλήψεις διαγνωστικών διαδικασιών για ασθενείς που περνούν τα σύνορα, αλλά και γιατί παρέχει καλύτερη διασυνοριακή διαχείριση γι' αυτούς που είναι ήδη σε θεραπεία για ΤΒ ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της θεραπείας. Η βελτιωμένη διασυνοριακή συνεργασία είναι σημαντική ειδικά στη διαχείριση της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR), διασφαλίζοντας ταχεία διάγνωση, επαρκή μη διακοπτόμενη θεραπεία για MDR ΤΒ και πρόληψη της διασποράς της MDR TB μεταξύ των μεταναστών μέσω πρώιμων επιδημιών με έρευνα των επαφών τους.  

References
1 The International Organisation for Migration. Fact sheets 2015. Geneva, Switzerland: IOM, 2015. https://www.iom.int/news/ iom-releases-global-migration-trends-2015-factsheet. Accessed April 2017. 2 WHO Regional Office for Europe. Regional Committee for Europe 66th Session. Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region. EUR/RC66/8þ EUR/RC66/Conf.Doc./4. Copenhagen, Denmark: WHO EURO, 2016. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/ 314725/66wd08e_MigrantHealthStrategyActionPlan_160424. pdf Accessed April 2017. 3 WHO Regional Office for Europe. Interregional workshop for tuberculosis control and care among refugees and migrant populations. Catania, Italy. Copenhagen, Denmark: WHO EURO, 2016. http://www.euro.who.int/en/health-topics/ communicable-diseases/tuberculosis/publications/2016/ interregional-workshop-for-tuberculosis-control-and-careamong-refugees-and-migrant-populations-2016 Accessed April 2017 4 Dara M, Sulis G, Centis R, et al. Cross-border collaboration for improved tuberculosis prevention and care: policies, tools and experiences. Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21: 727–736. 5 Fiebig L, Kohl T A, Popovici O, et al. A joint cross-border investigation of a cluster of multidrug-resistant tuberculosis in Austria,RomaniaandGermanyin2014usingclassic,genotyping and whole genome sequencing methods: lessons learnt. Euro Surveill 2017; 22(2). 6 Hargreaves S, Lonnroth K, Nellums L B, et al. Multidrugresistant tuberculosis and migration to Europe. Clin Microbiol Infect 2017; 23: 141–146.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΕΑΝΤΟΧΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ;ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΒ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ XPERT, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ. 

INT J TUBERC LUNG DIS 21(7):720 Q 2017 The Union http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.17.0323

EDITORIAL      Is it time to rethink the role of AFB smears?
ROBERT BELKNAP*† RANDALL REVES† *Denver Health and Hospital Authority †University of Colorado Denver Denver, CO USA e-mail: rreves@dhha.org

Τα διαγνωστικά βήματα αυτής της στρατηγικής περιλάμβαναν:
- ταυτοποίηση και αναφορά σε ασθενείς με χρόνιο βήχα στην κλινική εξέταση
- συλλογή την ίδια μέρα της εξέτασης ενός και μόνο δείγματος για διεξαγωγή δυο επιχρισμάτων για οξεάντοχα χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο με δίοδο εκπομπής φωτός
- και καθημερινή μεταφορά του υπολοίπου δείγματος πτυέλου σε Εργαστήρια αναφοράς για Xpert εξέταση.
Τα δείγματα ήταν είτε αρνητικά για οξεάντοχα στο επίχρισμα είτε προέρχονταν από ασθενείς που ήταν γνωστό ότι ήταν θετικοί στον HIV. (Οι πιο παλιές στρατηγικές θεραπείας περιλάμβαναν γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της μικροσκόπησης  των επιχρισμάτων την ίδια μέρα με την εξέταση, ενημέρωση των ασθενών μέσω SMS και ανατροφοδότηση αυτής της διαδικασίας).
Αυτή η καλά σχεδιασμένη μελέτη επικροτήθηκε, καθώς αντιμετώπισε το ζήτημα ενός κρίσιμου χάσματος μεταξύ της διάγνωσης και της αρχής της θεραπείας της ΤΒ σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος και υψηλού φορτίου ΤΒ χρησιμοποιώντας διαγνωστικά μέσα που πρόσφατα διατέθηκαν στην Ουγκάντα. Σε αυτή τη μελέτη ο επιπολασμός της ΤΒ μεταξύ ασθενών με μια αρχική εκτίμηση βασιζόμενη σε ένα και μοναδικό δείγμα πτυέλων ήταν 13%. Τα επιχρίσματα για οξεάντοχα ταυτοποίησαν στο 74% των νοσούντων από ΤΒ ενώ το τεστ Xpert κατάφερε να ταυτοποιήσει και το υπόλοιπο 26%. Συγκριτικά με το παρελθόν αναφέρθηκαν βελτιώσεις στο ξεκίνημα της θεραπείας, ύπαρξη χρονοδιαγραμμάτων της έναρξης και μια απώλεια της παρακολούθησης της επανεξέτασης της τάξης του 10% συγκριτικά με το υπολογιζόμενο 38% μεταξύ θετικών στο επίχρισμα ασθενών σε παρόμοιες περιοχές.
Μεταξύ 1212 ασθενών που εκτιμήθηκαν με την απλή στρατηγική της ΤΒ οι 116 (9.5%) είχαν θετικό επίχρισμα πτυέλων και από αυτούς μόνο οι 41 είχαν υποβληθεί σε Xpert τεστ όπου και βρέθηκε θετικό. Στον ίδιο αριθμό ασθενών η διαγνωστική στρατηγική απαίτησε σχεδόν καθολική εξέταση με Xpert τεστ. Δηλαδή εξετάστηκαν με αυτό το τεστ και οι 1096 (90.5%) ασθενείς που είχαν αρνητικό επίχρισμα πτυέλων και οι 54 (4.5%) με θετικό επίχρισμα που ήταν και θετικοί στον HIV. Για να διασφαλιστεί υψηλή ποιότητα στην μικροσκόπηση επιχρίσματος για οξεάντοχα απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ,που πρέπει να συντηρηθεί, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου και συνεχιζόμενος εξωτερικός έλεγχος ποιότητας ,όπως αναφέρεται και στην μεθοδολογία. Αυτό αποτελεί δαπάνη πολύ κόπου και εξόδων για να υποστηριχτεί μια εξέταση η οποία είναι λιγότερο ευαίσθητη και ειδική από άλλες και η οποία δεν παρέχει καμία πληροφορία για την αντοχή στα αντιβιοτικά και μειώνει την χρησιμότητα του Xpert τεστ μόνο στο 5%.
Όπως αναφέρθηκε η επίδραση της εξέτασης Xpert που είχε αξιοσημείωτα βελτιωμένα αποτελέσματα ήταν δύσκολο να εδραιωθεί, πιθανώς γιατί δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό και διαδεδομένο διαγνωστικό σημείο φροντίδας για την ΤΒ. Η μελέτη σχεδόν υλοποίησε μια στρατηγική διεξαγωγής του Xpert τεστ μέσα σε μια ημέρα. Θα ήταν επιθυμητό να προχωρήσει αυτό το βήμα με την τοποθέτηση του  Xpert τεστ ως το αρχικό άμεσα εφαρμοζόμενο σημείο διάγνωσης και φροντίδας για την ΤΒ, ακολουθούμενο από την αναφορά των θετικών στο Xpert δειγμάτων των ασθενών όσον αφορά την ευαισθησία στα αντιβιοτικά που εξετάζεται και με την καλλιέργεια και/ή εφαρμογή επιπρόσθετων PCR μεθοδολογιών. Η πιστή ακολουθία διαγνωστικών αλγορίθμων είναι δύσκολη και πρέπει να απλοποιείται όπου είναι δυνατόν. Η εμφάνιση του GeneXpert Omni μιας φορητής, φορτιζόμενης με μπαταρίες έκδοσης του προγράμματος Xpert μπορεί να παρέχει το τεχνικό πλεονέκτημα για να γίνει αυτό το άλμα. Ίσως να είναι καιρός να συγκεντρωθούν οι πόροι για να προχωρήσουμε πέρα από την μικροσκόπηση του επιχρίσματος για οξεάντοχα ως αρχικό διαγνωστικό τεστ και μπροστά από την επίτευξη θεραπείας βασιζόμενοι στα τεστ ευαισθησίας για τα αντιβιοτικά. Υπάρχει ελπίδα ότι μελλοντικές μελέτες θα αξιολογήσουν περαιτέρω το Xpert και/ή άλλες μεθόδους ενίσχυσης των νουκλεινικών οξέων ως αντικαταστάτες της παραδοσιακής μικροσκόπησης του επιχρίσματος για οξεάντοχα.

References
1 Shete P B, Nalugwa T, Farr K, et al. Feasibility of a streamlined tuberculosis diagnosis and treatment initiation strategy. Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21: 746–752. 2 MacPherson P, Houben R M, Glynn J R, Corbett E L, Kranzer K. Pre-treatment loss to follow-up in tuberculosis patients in lowand lower-middle-income countries and high-burden countries: a systematic review and meta-analysis. Bull World Health Organ 2014; 92: 126–138. 3 Churchyard G J, Stevens W S, Mametja L D, et al. Xpert MTB/ RIF versus sputum microscopy as the initial diagnostic test for tuberculosis: a cluster-randomised trial embedded in South African roll-out of Xpert MTB/RIF. Lancet Glob Health 2015; 3: e450–e457. 4 Ardizzoni E, Fajardo E, Saranchuk P, et al. Implementing the Xpertw MTB/RIF diagnostic test for tuberculosis and rifampicin resistance: outcomes and lessons learned in 18 countries. PLOS ONE 2015; 10(12): e0144656. 5 McCarthyKM,GrantAD,ChihotaV,etal.Implementationand operational research: what happens after a negative test for tuberculosis? evaluating adherence to tb diagnostic algorithms in South African primary health clinics. J Acquir Immune Defic Syndr 2016; 71(5): e119–e126. 6 Uplekar M, Weil D, Lonnroth K, et al. WHO’s new end TB strategy. Lancet 2015; 385: 1799–1801.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΒINT J TUBERC LUNG DIS 21(7):718–719 Q 2017 The Union http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.17.0317

EDITORIAL
The role of pre-migration medical screening in high TB burden countries

SALLY HARGREAVES* RAQUEL DUARTE†‡§ JON S. FRIEDLAND* 
*International Health Unit, Imperial College London London, UK †EpiUnit, Instituto de Sa´ude P´ublica, Universidade do Porto ‡Faculdade de Medicina. Universidade do Porto Porto §Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho Vila Nova de Gaia Portugal e-mail: s.hargreaves@imperial.ac.uk 

Στο πλαίσιο του θέματος ΤΒ και μετανάστευση ,παρουσιάστηκε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορούσε προμεταναστευτικά ιατρικά προγράμματα ελέγχου και τον δυνητικό τους ρόλο στην θέση, τη δημιουργία και την πρόληψη της νόσου σε χώρες από όπου κατάγονται οι μετανάστες και οι οποίες κατέχουν ένα υψηλό ποσοστό επιπολασμού για φυματίωση. Συγκεντρωτικά, πάνω από 2 εκατομμύρια μετανάστες που αιτούνται βίζας για μόνιμη είσοδο σε πέντε χώρες με χαμηλή επίπτωση ΤΒ - Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Βρετανία και ΗΠΑ - περνανε από αυτά τα προμεταναστευτικά προγράμματα ελέγχου κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο σε περιοχές όπως η Ινδία, η Κίνα, οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ. Ο σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι να ανιχνευτούν και να θεραπευτούν ενεργές περιπτώσεις ΤΒ (όπως επίσης και η ανίχνευση πολυανθεκτικής και εκτεταμένα ανθεκτικής ΤΒ) και έτσι να ξεκινήσει η υποστήριξη πρωτοβουλιών για μείωση του φορτίου της ΤΒ των χωρών που δέχονται τους μετανάστες και έχουν χαμηλή επίπτωση ΤΒ και στις οποίες σε πολλές περιπτώσεις τα ποσοστά ΤΒ παραμένουν υψηλά μεταξύ των ξένων υπηκόων (αλλοδαπών). Δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί κατά το παρελθόν δείχνουν ότι αυτά τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά ως ευρεία μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να εγγυηθούν την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των μεταναστών με ΤΒ. Ωστόσο αυτή η συζήτηση καταλήγει στο ότι τα προμεταναστευτικά προγράμματα ιατρικού ελέγχου μπορούν να έχουν επιπρόσθετα και θετικές επιδράσεις, που πηγάζουν από τις συντονισμένες προσπάθειες στις χώρες με υψηλό φορτίο ΤΒ, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- την άντληση πόρων και την αύξηση της εργαστηριακής ικανότητας (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διεξαγωγής τεστ ευαισθησίας στα αντιβιοτικά) και της διαθεσιμότητας των φαρμάκων σε αυτές τις χώρες
- την βελτίωση της υποδομής τους για την άμεση παρατήρηση της θεραπείας
- καθώς και την οικοδόμηση μιας συνεργασίας με τις χώρες υψηλού φορτίου ΤΒ για να ενισχυθούν εθνικά προγράμματα για ΤΒ παντού
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τέτοια τρέχοντα προγράμματα έχουν δυνητικά επιπρόσθετα οφέλη όσον αφορά την πρόνοια που αποκτούν  οι εξασκούμενοι στους τομείς υγείας και στα μέσα που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των ασθενών. Χωρίς αυτά τα προγράμματα πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν θα είχαν επιτευχτεί.
Αυτά τα προγράμματα χωρίς αμφιβολία προσφέρουν ένα ακόμη "όπλο" για την παγκόσμια απειλή της ΤΒ, η κορωνίδα της οποίας είναι να αναζητηθούν και να θεραπευτούν οι ενεργές περιπτώσεις, οι οποίες κυρίως συμβαίνουν σε χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων χώρες. Ωστόσο καθώς τέτοια προγράμματα κερδίζουν έδαφος, διευρύνονται και αντλούν πόρους, απαιτείται ολοένα και ισχυρότερη έρευνα για να εκτιμηθεί το πραγματικό όφελος αυτών των πρωτοβουλιών μεταξύ του ευρύτερου συνόλου των χωρών με υψηλό φορτίο  από όπου και ξεκινούν οι μετανάστες, αλλά και για την καλύτερη κατανόηση του δυνητικού ρόλου των προγραμμάτων αυτών στο να επηρεάσουν τελικά την επιδημιολογία της ΤΒ. Καθώς ακόμη είναι ασαφές σε ποια έκταση αυτά τα προγράμματα είναι κοστοβόρα και αν προσφέρουν επιπρόσθετη αξία στις χώρες που πραγματοποιούν εθνικά προγράμματα ελέγχου ΤΒ τα οποία οργανώνονται κατόπιν απαίτησης του πληθυσμού (πέρα από την απλή παροχή πόρων στις χώρες αυτές). Επιπλέον παραμένουν ερωτηματικά για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των προγραμμάτων ιατρικού ελέγχου πριν την αναχώρηση των μεταναστών.
Επίσης χρειάζεται προσοχή για την καλύτερη κατανόηση του εάν αυτά τα προγράμματα είναι όντως φιλικά προς τους μετανάστες και κατά πόσον η επέκταση αυτών αποτελεί ένα εμπόδιο σε άτομα που επιθυμούν να μεταναστεύσουν. Η ταχτική του αποκλεισμού των μεταναστών στα σύνορα βασιζόμενη σε κριτήρια υγείας είναι δυσοίωνη γι' αυτούς. Στην Αυστραλία ένας κύριος λόγος για την άρνηση παραχώρησης βίζας στο παρελθόν ήταν γιατί οι μετανάστες δεν πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια υγείας όταν ελέγχτηκαν πριν από την άφιξή τους. Και είναι μόνο πιο πρόσφατα από το 2010 που η κυβέρνηση των ΗΠΑ άλλαξε μια πολιτική δυο δεκαετιών που αρνούνταν ρυθμίσεις για βραχυπρόθεσμες βίζες ή νόμιμη μόνιμη κατοικία σε αλλοδαπούς βασιζόμενη σε θετική διάγνωση για ΗΙV. Μόνον ο χρόνος θα δείξει ποια κατεύθυνση θα ακολουθησει τελικά η νέα διοίκηση των ΗΠΑ όσον αφορά τον έλεγχο υγείας των μεταναστών.
Η πραγματικότητα είναι ότι μακράν η πλειονότητα των μεταναστών από χώρες με υψηλό φορτίο ΤΒ θα παρακάμψουν συνολικά κάθε είδους πρόγραμμα ελέγχου πριν την αναχώρηση τους και θα αποφύγουν ή θα αποτύχουν να συμπεριληφθούν σε θεσπισμένα μεταναστευτικά προγράμματα ιατρικού ελέγχου μετά την άφιξή τους. Αυτό χωρίς αμφιβολία θα συμπεριλάβει μετανάστες χωρίς έγγραφα, κάποιοι από τους οποίους είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου για ΤΒ που όμως φοβούνται να προσεγγίσουν μονάδες παροχής υγείας λόγο του ότι δεν υπόκεινται στους νόμους περί μετανάστευσης. Είναι καλά κατανοητό ότι χρειάζονται πολλαπλές προσεγγίσεις για τον έλεγχο υγείας των μεταναστών στις περιοχές χαμηλής επίπτωσης, δεδομένου ότι τα ποσοστά επίπτωσης της ΤΒ παραμένουν υψηλά στους μετανάστες, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την αλλαγή του τόπου κατοικίας τους. Το κλειδί για την αντιμετώπιση της ΤΒ σε χώρες που δέχονται μετανάστες και έχουν χαμηλή επίπτωση ΤΒ είναι η διασφάλιση ότι οι μετανάστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην έγκαιρη διάγνωση και την υγειονομική περίθαλψη εάν τα συμπτώματα προκύψουν μετά την άφιξη. Προχωρώντας το, αυτό θα αφορά την αντιμετώπιση των σημαντικών ανισοτήτων που βιώνουν πολλοί μετανάστες στην πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη, όχι μόνο στον έλεγχο της ΤΒ αλλά και άλλων λοιμώξεων. Επίσης θα αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών που θα λαμβάνουν υπόψη τα μεμονωμένα κοινωνικά και πολιτισμικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Έτσι θα διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου και της θεραπείας και για την λανθάνουσα και για την ενεργή ΤΒ. Μια πιο δίκαιη προσέγγιση για την εξάλειψη της ΤΒ σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Βρετάνια θα ήταν να αντλήσουν και να παρακινήσουν για έγκαιρη πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ελέγχου για όλους τους μετανάστες σε κίνδυνο που ζουν εκεί.   

References
1 Douglas P, Posey D L, Zenner D, Robson J, Abubakar I, Giovinazzo G. Capacity strengthening through premigration TB screening programmes: IRHWG experiences. Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21: 737–745. 2 European Centers for Disease Control and Prevention. Tuberculosis surveillance and monitoringin Europe. Stockholm, Sweden: ECDC, 2017. 3 Aldridge R W, Yates T A, Zenner D, White P J, Abubakar I, Hayward A C. Pre-entry screening programmes for tuberculosis in migrants to low-incidence countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2014; 14: 1240–1249. 4L ¨ onnroth K, Migliori G B, Abubakar I, et al. Towards tuberculosis elimination: an action framework for low-incidence countries. Eur Respir J 2015: 45: 928–952. 5 Pareek M, Baussano I, Abubakar I, Dye C, Lalvani I. The impact of migration on tuberculosis epidemiology and control in highincome countries: a review. BMC 2016; 14: 48. 6 Seedat F, Hargreaves S, Friedland J S. Engaging new migrants in infectious disease screening: a qualitative semi-structured interview study of UK migrant community health-care leads. PLOS ONE 2014; 9(10): e108261 7M ´ edecins du Monde–Doctors of the World. International Network 2016 Observatory Report: access to health care for people facing multiple vulnerabilities in health in 31 cities in 12 countries. London, UK: Doctors of the World, Nov 2016.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ