ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΙΣΙΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , MSc Immumology

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Εργαστήριο Επειγόντων ( ΤΕΠ),  ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούν βασικό εργαλείο στην άσκηση της κλινικής ιατρικής. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων βοηθούν τον κλινικό ιατρό  στην διάγνωση και στον καθορισμό του σταδίου μιας νόσου, στον καθορισμό της ενεργότητάς της, στην διάγνωση της υποτροπής μιας νόσου, στις θεραπευτικές επιλογές, στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας καθώς και στην παροχή γενετικών πληροφοριών στην περίπτωση κληρονομικών νοσημάτων.  Συνεπώς, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων είναι πολύ σημαντικά για τους κλινικούς ιατρούς. Οι εργαστηριακές μετρήσεις έχουν λοιπόν  καίρια σημασία στη διαδικασία διάγνωσης και παρακολούθησης μίας νόσου. Βασική όμως προϋπόθεση αποτελεί η υψηλή ποιότητα που βελτιώνει τη διαγνωστική διαδικασία. 
ΣΤΟΧΟΣ
    Είναι προφανές ότι το επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων, όλων των βαθμίδων, αντιλαμβάνεται την σημασία του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας  καλείται η μελέτη εκείνων των σφαλμάτων για τα οποία είναι υπεύθυνο το εργαστήριο και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και την ελαχιστοποίησή τους. Ο έλεγχος βελτιώνει την οργάνωση λειτουργίας του εργαστηρίου αναβαθμίζοντας κυρίως την αξιοπιστία των αναλύσεων. Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας αξιολογεί και διασφαλίζει την εργασία ρουτίνας του εργαστηρίου του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) . Σκοπός του ελέγχου είναι η καταγραφή, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ακρίβειας και επαναληψιμότητας και η ορθή εργαστηριακή πρακτική.
     Γίνεται από όλο το προσωπικό του εργαστηρίου καθημερινά με διαδικασίες που αφορούν στην μέτρηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του βιοχημικού αναλυτικού συστήματος, εντός προκαθορισμένων ορίων. Ο έλεγχος ποιότητας  διεξάγεται με δοθείσες από τον κατασκευαστή πρότυπες τιμές και αναφέρεται στα αντιδραστήρια του βιοχημικού αναλυτή Dimension XL200.
     Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται τυχαία και συστηματικά σφάλματα την στιγμή που προκύπτουν και αντιμετωπίζονται με  διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες που επίσης καταγράφονται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στην κατηγορία αυτή αναφερόμαστε στις βιοχημικές εξετάσεις της μάζας ισοενζύμου ΜΒ κινάσης της κρεατίνης (ΜΜΒ) και στην καρδιακή τροπονίνη (ΤΝΙ).
Ένα τυπικό καθημερινό  πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1.  Έλεγχο της ισχύος της καμπύλης βαθμονόμησης των εξετάσεων και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση λήξης αυτής με χρήση προκαθορισμένων, από την κατασκευάστρια εταιρία, διαλυμάτων βαθμονόμησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 2. Ανάλυση διαλυμάτων Ελέγχου 2 επιπέδων εντός και πάνω από τα όρια αναφοράς (normal – abnormal) και εντός και κάτω από τα όρια αναφοράς (normal – subnormal). Για την εφαρμογή του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου χρησιμοποιούνται καθημερινά :
  • Πρότυπος ορός  Cardiac Markers Plus Control LT (Level 1/ low)
  • Πρότυπος ορός  Cardiac Markers Plus Control LT (Level 2 / medium)
  • Πρότυπος ορός  Cardiac Markers Plus Control LT (Level 3 / high)

 1. Αξιολόγηση αυτών για το αν βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να βρίσκονται εντός του πλαισίου των δύο σταθερών αποκλίσεων (±2SD) από την μέση τιμή του εύρους τιμών που δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία.
Αυτό επιτυγχάνεται με την: 
Ι. Χρήση ορών ελέγχου.
ΙΙ. Προσδιορισμό του στατιστικού εύρους των τιμών.
ΙΙΙ. Κατασκευή χαρτών ελέγχου
ΙV. Αξιοποίηση των χαρτών ελέγχου.
V. Διορθωτικά στάδια.
Ποιοτικός έλεγχος (QC), θα πρέπει επίσης να γίνεται όταν:
 • Υπάρχουν αλλαγές στον αριθμό της παρτίδας των αναλωσίμων ή νέα παραλαβή αναλωσίμων.
 • Ο χειριστής της συσκευής δεν έχει εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα για κάποιον ασθενή ή ο επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύει ότι το αποτέλεσμα ταιριάζει με την κλινική εικόνα του ασθενούς.
 • Μετά από ουσιαστικές αλλαγές κατά την συντήρηση της συσκευής ή η συσκευή έχει υποστεί φυσική προσβολή (π.χ. πτώση, ακραίες θερμοκρασίες – ζέστη ή κρύο, κλπ).

→ Για όλα τα παραπάνω τηρούνται αρχεία όλων των δεδομένων – αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
Β.  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  ΜΕΘΟΔΩΝ
Η επαλήθευση μεθόδων ελέγχου ποιότητας  πραγματοποιείται  µε τη χρήση εµπορικών διαλυμάτων ελέγχου (control samples) , αντιδραστηρίων και διαλυμάτων βαθμονόμησης που προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία με βάση τις οδηγίες αυτής. Η επαλήθευση των μεθόδων ποιοτικού ελέγχου βασίζεται στα εξής :
Ειδικότητα (Specificity).
Με τον όρο αυτό περιγράφουμε την ικανότητα μιας αναλυτικής μεθόδου να προσδιορίζει αποκλειστικά και μόνο την ουσία που θέλουμε να μετρήσουμε. Η έλλειψη ειδικότητας είναι αιτία συστηματικού σφάλματος και επομένως ανακρίβειας.
Ευαισθησία (Sensitivity).
Mε τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται η ικανότητα μιας αναλυτικής μεθόδου να διακρίνει μικρές ποσότητες της ουσίας που μετράμε. Η ευαισθησία σχετίζεται α) με το αναλυτικό εύρος, δηλαδή το εύρος συγκεντρώσεως ή άλλης ποσότητας μέσα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος, και β) με την κλίση της διαβαθμιστικής καμπύλης (calibration curve). Το ελάχιστο όριο διάκρισης (detection limit) είναι μια ένδειξη ευαισθησίας και ορίζεται ως το ελάχιστο μονό αποτέλεσμα που με μια πιθανότητα 95% μπορεί  να διακριθεί από ένα κατάλληλο τυφλό (blank). Για πρακτικούς σκοπούς το ελάχιστο όριο διάκρισης ισοδυναμεί με το ποσό που αντιστοιχεί σε 2 σταθερές αποκλίσεις (±2SD, standard deviation ). Σε αυτό το σημείο η ανάλυση γίνεται μόλις δυνατή, αλλά είναι μη επαναλήψιμη και ανακριβής. Υψηλές τιμές τυφλών αυξάνουν το ελάχιστο όριο διάκρισης και μεταβολές μεταξύ των τυφλών επηρεάζουν την επαναληψιμότητα.
Ορθότητα (trueness).
Υπολογίζεται µε πειράµατα ανάκτησης (ανάµιξη δείγµατος ελέγχου ή βαθµονοµητή δείγµατος ρουτίνας διαφορετικών συγκεντρώσεων) και µέτρηση δείγµατος γνωστής συγκέντρωσης έξι (6) φορές τουλάχιστον, εντός της ίδιας ηµέρας. Υπολογίζεται η % ανάκτηση (%R) και το % σφάλµα (bias), αντίστοιχα. Συµπληρώνεται και παρακολουθείται µε τη συµµετοχή σε σχήµατα δοκιµών ικανότητας.
Επαναληψιµότητα (repeatability)
Τουλάχιστον έξι (6) µετρήσεις του ίδιου δείγµατος ελέγχου, χωρισµένου σε µερίδια ή συνενωµένου δείγµατος (pooled sample), χωρισµένου σε µερίδια. Οι µετρήσεις πρέπει να καλύπτουν όλη τη χρονική διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας του εργαστηρίου. Μεταξύ των έξι µετρήσεων, απαιτείται η ύπαρξη χρόνου αναµονής, τουλάχιστον 15 min. Υπολογίζεται το     CVr% των µετρήσεων.
 Ενδιάµεση πιστότητα (intermediate precision)/ενδοεργαστηριακή αναπαραγωγιµότητα (reproducibility).
Τουλάχιστον έξι (6) µετρήσεις του ίδιου δείγµατος ελέγχου υπό διαφορετικές συνθήκες, π.χ. διαφορετικές ηµέρες και µε χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων του αναλύτη. Επίσης, µπορεί να γίνει χρήση των αποτελεσµάτων από τα διαγράµµατα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (QC). Υπολογίζεται το CVR% των µετρήσεων.
Υπολογισµός του Ορίου Ανίχνευσης (Limit of Detection/LOD) ή αλλιώς η ελάχιστη συγκέντρωση μιας παραμέτρου που μπορεί να ανιχνευθεί από την μέθοδο και Υπολογισμός του Ορίου Ποσοτικοποίησης (Limit of Quantification/LOQ) που αναφέρεται ως η ελάχιστη συγκέντρωση της μετρούμενης παραμέτρου που μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά με αποδεκτή ακρίβεια και επαναληψιμότητα, όταν είναι κρίσιµα για την εξαγωγή συµπερασµάτων από την εξεταζόµενη παράµετρο. Τα χαρακτηριστικά υπολογίζονται µε εξαπλή µέτρηση αραιωµένου δείγµατος κοντά στο δηλωµένο από τον κατασκευαστή όριο ποσοτικοποίησης εντός της ίδιας ηµέρας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση ανοσοχηµικών τεχνικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαγράµµατα ανακρίβειας (διάγραµµα SD συναρτήσει συγκέντρωσης).
Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Εκτιµώνται οι συνιστώσες της αβεβαιότητας, ως:
Τύπου Α: Από την τυπική απόκλιση έξι (6) τουλάχιστον µετρήσεων υπό συνθήκες
ενδοεργαστηριακής αναπαραγωγιµότητας, σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης που
εξετάσθηκαν κατά την επαλήθευση και από την τυπική απόκλιση έξι (6) µετρήσεων κάθε παραµέτρου από τα πειράµατα ανάκτησης .                                   
Τύπου Β: Εκτιµώνται οι πηγές αβεβαιότητας από τους χρησιµοποιούµενους βαθµονοµητές του αυτόµατου αναλυτή. Εφόσον πραγματοποιείται ανασύσταση του βαθµονοµητή, µπορεί να εκτιµηθεί και η συνεισφορά από την αβεβαιότητα του χρησιμοποιούμενου ογκομετρικού εξοπλισµού (π.χ πιπετών). Γενικά,  όλες οι πηγές της αβεβαιότητας τύπου Β καταγράφονται και δίνονται οδηγίες για τον περιορισµό της συνεισφοράς τους στο τελικό αποτέλεσµα (εξοπλισµός, δειγµατοληψία, μεταφορά δειγµάτων, προαναλυτική ετοιµασία του δείγµατος κ.α.).
Η συνδυασμένη αβεβαιότητα υπολογίζεται από το νόµο διάδοσης των αβεβαιοτήτων.  
Για την εκτίµηση της καταλληλότητας εφαρµογής της µεθόδου από το εργαστήριο, η
διευρυµένη αβεβαιότητα συγκρίνεται µε τις τιµές που δίνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής ή/και από τις τιµές που δίνονται από τη βιβλιογραφία.
 Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ
       Οι περισσότερες ποσοτικές εργαστηριακές αναλύσεις αποτελούνται από στάδια και κάθε στάδιο υπόκειται μέχρι ενός σημείου σε σφάλματα ή στην πιθανότητα αυτού. Στη γλώσσα μας ο όρος σφάλμα (error)  υπονοεί το λάθος. Οι έννοιες όμως στατιστικά δεν είναι ταυτόσημες. Τα λάθη οφείλονται σε απροσεξία, άγνοια και καμιά φορά ασυνειδησία. Σε αυτά ανήκουν η λανθασμένη ανάγνωση των τιμών από τα όργανα, τα λάθη κατά τους υπολογισμούς ή την αντιγραφή των αποτελεσμάτων, η παράλειψη της προσθήκης ενός ή περισσότερων αντιδραστηρίων, η λανθασμένη τεκμηρίωση ασθενών ή δειγμάτων και άλλα. Τα λάθη συνήθως επηρεάζουν ένα μόνο ή ελάχιστο αριθμό δειγμάτων, ενώ τα σφάλματα επηρεάζουν όλα τα δείγματα σε μια ομάδα αναλύσεων.  Τέλος,  τα λάθη σε αντίθεση με τα σφάλματα δεν μπορούν να ελεγχθούν με τις προκαθορισμένες μεθόδους ποιοτικού ελέγχου. Με τον όρο σφάλμα εννοούμε τη διαφορά μεταξύ της προσδιοριζόμενης τιμής μιας ουσίας και της πραγματικής της τιμής. Τα σφάλματα μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, τυχαία σφάλματα και συστηματικά ή προσδιορίσιμα σφάλματα.
    Τα τυχαία σφάλματα (random errors) είναι αναπόφευκτα και απαντούν όπου γίνονται, φυσικές ή χημικές μετρήσεις. Κάθε στάδιο σε μια ανάλυση έχει τα δικά του σφάλματα, τα οποία μπορούν να διαφέρουν απροσδόκητα από μια μέτρηση στην άλλη.  Αυτά τα επιμέρους σφάλματα είναι συνήθως μικρά αλλά, επειδή προστίθενται σαν την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων τους, το αθροιστικό σφάλμα στο τέλος της ανάλυσης μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να δώσει ανακριβή αποτελέσματα. Τα τυχαία σφάλματα οφείλονται σε ακαθόριστα αίτια και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να τα εξαλείψουμε τελείως, γι’ αυτό και τα αντιμετωπίζουμε στο σύνολό τους αναζητώντας τα με στατιστικές διαδικασίες . Τα σφάλματα αυτά προκαλούν έλλειψη επαναληψιμότητας (imprecision), δηλαδή ασυμφωνιά μεταξύ επαναληπτικών μετρήσεων. Αυτό όμως καθορίζει το μέτρο της διασποράς των τιμών που οφείλονται σε τυχαία σφάλματα. Ο ποσοτικός τρόπος εκφράσεως της ελλείψεως επαναληψιμότητας είναι η σταθερά απόκλιση (standard Deviation) ή ο συντελεστής διακύμανσης (coefficient of variation).
Τα συστηματικά ή προσδιορίσιμα σφάλματα μπορούν να μη συμβαίνουν ποτέ, αλλά όταν συμβαίνουν πηγάζουν από αιτίες που μπορούν να προσδιοριστούν, όπως η αστάθεια των οργάνων, τα ακατάλληλα αντιδραστήρια, η εσφαλμένη παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων και αντιδραστηρίων, οι εσφαλμένες τεχνικές και κυρίως η έλλειψη ειδικότητας της μεθόδου. Τα σφάλματα αυτά προκαλούν ανακρίβεια (innaccuracy). Η ανακρίβεια αναφέρεται  στην αριθμητική διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής μιας ομάδας επαναληπτικών μετρήσεων και της πραγματικής τιμής. Η ανακρίβεια και η έλλειψη επαναληψιμότητας μπορεί να εκτιμηθούν μόνο από ένα σύνολο αποτελεσμάτων και όχι από ένα μόνο αποτέλεσμα. Η μία από αυτές τις παραμέτρους μπορεί να εκτιμηθεί σωστά μόνο εάν η άλλη παραμένει σταθερή. Διαφορετικά, μεταβολές στην ακρίβεια θα συμβάλλουν σε έλλειψη επαναληψιμότητας, ενώ μεταβολές στην επαναληψιμότητα θα οδηγήσουν σε ανακρίβεια. Ο συνδυασμός των δύο αποτελεί την αναλυτική διακύμανση ή μεταβλητότητα (analytical variation) που εκφράζει το ολικό εργαστηριακό σφάλμα (total laboratory error). Η ανακρίβεια και η έλλειψη επαναληψιμότητας μιας μεθόδου συνδέονται σταθερά με την ειδικότητα και την ευαισθησία της.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα λοιπόν που λαμβάνονται, στο  εργαστήριο των ΤΕΠ,  μετά από του καθοριστικού  για την αξιοπιστία αυτών, ποιοτικού ελέγχου συγκρίνονται  με εκείνα της κατασκευαστικής εταιρίας και τυχόν προβλήματα, αντιμετωπίζονται με  διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες που επίσης καταγράφονται.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»Ως λανθάνουσα φυματίωση ορίζεται η ασυμπτωματική λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο της φυματιώσεως, που ελέγχεται με μεταστροφή της δερμοαντιδράσεως Mantoux, δηλαδή με την εγκατάσταση επιβραδυνομένης υπερευαισθησίας, κυτταρικής απαντήσεως σε αντιγόνα, προερχόμενα από το μυκοβακτηρίδιο της φυματιώσεως.
Η φυματίωση μεταδίδεται αερογενώς από άτομο σε άτομο. Ελάχιστος αριθμός μυκοβακτηριδίων που φθάνει στις κυψελίδες είναι ικανός να πυροδοτήσει μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού. Στα περισσότερα άτομα η τοπική ανοσία που αφορά κατά κύριο λόγο στα μακροφάγα επιτυγχάνει να εξαλείψει παντελώς τα βραδέως αναπτυσσόμενα μυκοβακτηρίδια. Σε ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό περιπτώσεων επαφής με τα μυκοβακτηρίδια η τοπική άμυνα αποτυγχάνει να τα ελέγξει. Το μεγάλο μυκοβακτηριδιακό αντιγονικό φορτίο εκτεθειμένο στο ανοσολογικό σύστημα οδηγεί στην ανάπτυξη επίκτητης ανοσίας. Η τελευταία αποτελούμενη κυρίως από τα Τ λεμφοκυτταρα ελέγχει αλλά δεν εξαλείφει τη μόλυνση. Έτσι μια συνεχόμενη προστατευτική ανοσία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των επίμονων μυκοβακτηριδίων που έγκειται στην αλληλεπίδραση των ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων με τα μολυσμένα μακροφάγα. Τα CD4 Τ λεμφοκύτταρα παίζουν τον κεντρικότερο και ουσιαστικότερο ρόλο στην άμυνα κατά του μυκοβακτηριδίου. Από το σύνολο των κυτταροκινών που παράγονται από αυτά ο TΝF-a, η IL-12 και η IFNπαίζουν κεντρικό ρόλο τόσο κατά την ρυθμιστική όσο και κατά την ενεργητική φάση της ανοσολογικής αντίδρασης κατά του μυκοβακτηριδίου. Από την άλλη το μυκοβακτηρίδιο χρησιμοποιεί σειρά μηχανισμών που αντιστρατεύονται τις αμυντικές δυνάμεις του ξενιστή.
Οπότε μετά την αρχική τοπική ανοσιακή απάντηση (πρόσληψη από κυψελιδικά μακροφάγα με στόχο την καταστροφή των μυκοβακτηριδίων) και εφόσον αυτή αποτύχει, έχουμε ανάπτυξη τοπικής μη ειδικής φλεγμονώδους αντίδρασης με τη βοήθεια κυτταροκινών, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσεται η οξεία επίκτητη ανοσία προκειμένου να ελέγξει τα ταχέως αναπτυσσόμενα μυκοβακτηρίδια. Ακολουθεί μια χρόνια μνημονική ανοσιακή φάση που είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και επιτήρηση των επίμονων μυκοβακτηριδίων, αποτρέποντας μια πιθανή επαναμόλυνση. Τελικά η ισορροπία της αλληλεπίδρασης μυκοβακτηριδίου-ανθρώπινου οργανισμού καθορίζεται από την αλληλεπίδραση Τ λεμφοκυττάρων-μολυσμενων μακροφάγων. Η αποτυχία κατά την οξεία ή χρόνια επίκτητη ανοσιακή απάντηση έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη κλινικής νόσου. Διαφορετικά η νόσος παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση.
Μέσω αυτών των παραγόντων επιτυγχάνεται μια αντίδραση που αποσκοπεί στην καταστροφή (άρα δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί οποιοιδήποτε επίκτητη ανοσία), τον περιορισμό (λανθάνουσα κατάσταση) ή την επικράτηση (ενεργός λοίμωξη) του μυκοβακτηριδίου.
ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ
Μεταξύ των άλλων κυτταροκινών η IFN-γ παίζει σπουδαίο προστατευτικό ρόλο στη φυματίωση. Παράγεται μέσα στα πλαίσια της ειδικής ανοσίας (αντιγονοεξαρτώμενος τρόπος) αλλά και κατά τρόπο μη ειδικό (αντιγονοανεξάρτητο). Μετά από διέγερση με φυματίνη τα μη μολυσμένα με μυκοβακτηρίδια άτομα δεν παρουσιάζουν παραγωγή IFN-γ. Όμως η μόλυνση των μονοπυρήνων με μυκοβακτηρίδιο, ατόμων με θετική ή αρνητική φυματίνη, προκαλεί παραγωγή IFN-γ μέσω διέγερσης των Τ λεμφοκυττάρων.
Μετά την φαγοκυττάρωση και την αναγνώριση των συστατικών προϊόντων του μυκοβακτηριδίου από τα μονοπύρηνα μακροφάγα ακολουθεί η παρουσίαση αυτών στα λεμφοκύτταρα. Η έκκριση IFN-γ από τα λεμφοκύτταρα μπορεί να λύσει μολυσμένα κύτταρα και να βοηθήσουν τα μακροφάγα να ελέγξουν τον πολλαπλασιασμό των μυκοβακτηριδίων.
Για την εκρίζωση της νόσου ο παράγων κλειδί είναι ο εντοπισμός των ασυμπτωματικών ατόμων με λανθάνουσα λοίμωξη. Γιατί τα άτομα με λανθάνουσα φυματίωση αποτελούν τη δεξαμενή από την οποία θα προέλθουν οι μελλοντικοί φυματικοί. Για δεκαετίες η διάγνωση της λανθάνουσας φυματίωσης στηρίχτηκε στη δερματική δοκιμασία φυματίνης, την Mantoux.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ MANTOUX
Μετράει την κυτταρική ανοσία με την μορφή μιας αντίδρασης υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου σε μια κεκαθαρμένη πρωτεΐνη τη φυματίνη. Η φυματίνη είναι ένα ακατέργαστο μείγμα αντιγόνων , πολλά από τα οποία είναι κοινά για το μυκοβακτηρίδιο του ανθρώπινου και του βόειου τύπου-κατ' επέκταση και του στελέχους του BCG-όπως επίσης και για πολλά από τα άτυπα μυκοβακτηρίδια.
Έτσι η ευαισθησία της Mantoux για τη διάγνωση της λανθάνουσας φυματίωσης μπορεί να φτάσει και το 100%, ενώ για τη διάγνωση της ενεργού νόσου είναι μεταξύ 70-90%. αυτό γιατί στην ενεργό νόσο ελαττώνεται ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων. Χαμηλή ευαισθησία Mantoux δηλαδή ψευδώς αρνητική παρατηρείται σε άτομα με ανεπαρκή αντίσταση σε ενδοκυττάρια παθογόνα:
-άτομα με ανοσοανεπάρκεια κυτταρικού τύπου
-σε άτομα που παίρνουν υψηλές δόσεις κορτιζόλης
-σε εκείνους που παίρνουν φάρμακα για μεταμοσχεύσεις οργάνων
-σε αιματολογικές διαταραχές
-σε διαβήτη
-σε νεφρική ανεπάρκεια
-σε υποσιτισμό
-σε εκείνους που παίρνουν ανταγωνιστές του TNFa
Η ειδικότητα της Mantoux ποικίλλει. Στις ανεπτυγμένες χώρες όπου η συχνότητα της φυματίωσης είναι χαμηλή και η ειδικότητα της μεθόδου είναι χαμηλή δηλαδή ψευδώς θετική. ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ BCG. Αντίθετα στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η φυματίωση ενδημεί η ειδικότητά της είναι υψηλή.
Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε άλλη μέθοδος εναλλακτική της Mantoux για τη διάγνωση της λανθάνουσας φυματίωσης άρα δεν υπήρχε τρόπος να ελέγξουμε τα ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματά της. Σήμερα υπάρχουν δυο νέες αιματολογικές μέθοδοι που ονομάζονται μέθοδοι ιντερφερόνης-γ.
ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ-γ είναι in vitro μέθοδοι σε αντίθεση με τη Mantoux που είναι in vivo. Στηρίζονται στην ιδιότητα ότι τα ευαισθητοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα των ατόμων που έχουν μολυνθεί από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης παράγουν IFN-γ όταν διεγερθούν εκ νέου με αντιγόνα του μυκοβακτηριδίου. Τα αντιγόνα αυτά είναι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από γονίδια του γενώματος του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και είναι πολύ περισσότερο ειδικές για το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης από ότι η φυματίνη. Οι πρωτεΐνες αυτές δεν υπάρχουν στο στέλεχος του μυκοβακτηριδίου βόειου τύπου και κατ' επέκταση στο στέλεχος του BCG όπως επίσης και στα περισσότερα άτυπα μυκοβακτηρίδια, εκτός των μυκοβακτηριδίων Κansansii, Marinum, Szulgai. Στο εμπόριο κυκλοφορούν δυο δοκιμασίες που μετρούν IFN-γ:
το QuantiFERON-Tb-Gold
το Τ-spot-Tb
Αν και η αρχική έρευνα εστιαζόταν κυρίως στη διάγνωση της λανθάνουσας φυματίωσης σήμερα γίνεται προσπάθεια επέκτασης των νέων μεθόδων ΙFN-γ και:
-για τη διερεύνηση της ενεργούς φυματίωσης
-στη διαφορική διάγνωση του BCG και της πραγματικής μόλυνσης με μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης
-στην παρακολούθηση της εκ νέου δραστηριοποίησης της νόσου μεταξύ εκείνων με λανθάνουσα φυματίωση
Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν στα εξής:
-οι μέθοδοι της IFN-γ αποκαλύπτουν το 91% των πασχόντων από φυματίωση ενώ με τη Mantoux μόνο το 65%.
-οι μέθοδοι της IFN-γ επηρεάζονται λιγότερο από τα άτυπα μυκοβακτηρίδια και από το BCG σε σχέση με τη Mantoux.
Μια βασική διαφορά της Mantoux με τις μεθόδους της IFN-γ είναι ότι στις τελευταίες γίνεται σύντομης διάρκειας επώαση με τα ειδικά για τη φυματίωση αντιγόνα προκαλώντας το Τ-διεγερμενο λεμφοκύτταρο να παράγει IFN-γ ενώ τα Τ λεμφοκύτταρα μνήμης που επαναδραστηριοποιούνται με την Mantoux απαιτούν μακρότερο χρόνο επώασης για να ανταποκριθούν. Οπότε τα Τ διεγερμένα λεμφοκύτταρα πρέπει να έχουν μια παρούσα πηγή αντίγονου και επομένως οι θετικές μέθοδοι IFN-γ δείχνουν πρόσφατη ή παρούσα έκθεση σε ΤΒ πρωτεΐνες. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Τα αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα:
Είναι ανοσοσφαιρίνες με ειδική δράση (IgG και IgM). Σκοπός τους είναι η αντίδραση στον εισβολέα και φυσικά η καταστροφή του.
Εκτός από τα anti -ABO που υπάρχουν φυσιολογικά στον οργανισμό, σε μερικές περιπτώσεις ανευρίσκονται και:
-  αυτοαντισώματα που είναι αντισώματα ενάντια στα ερυθρά του ίδιου του ατόμου και δημιουργούνται σε λεμφουοπερπλαστικά, αυτοάνοσα νοσήματα, κακοήθειες και φάρμακα (θερμού τύπου) όπως και σε νόσο ψυχροσυγκολλητινών και νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία (ψυχρού τύπου).
- και αλλοαντισώματα δηλαδή αντισώματα που δημιουργήθηκαν από προηγηθείσα μετάγγιση (πχ anti-K) ή κύηση (anti-Rh) και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επόμενη μετάγγιση όσον αφορά τα αντιγόνα των ερυθρών του αίματος που θα δοθεί.
Ο ρόλος του συμπληρώματος
Σε ορισμένες αντιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος το συμπλήρωμα μπορεί να συμμετέχει in vitro με δυο τρόπους:
- είτε στην συγκόλληση των ερυθρών
- είτε στην λύση των ερυθρών (πχ σε IgM αντισώματα-ΑΒΟ αντισώματα)

Είναι όλα τα αντισώματα κλινικά σημαντικά; ΌΧΙ, μόνο αυτά που δρουν στους 370C.
(πχ anti-Kell, anti-Rh κλπ)  
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: anti-A και anti-B

                                                                  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
IgM   (ΨΥΧΡΑ ΕΙΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΤΕ ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΗ)
Πρωτογενής ανοσιακή αντίδραση
Σύνδεση συμπληρώματος
Ιδανική θερμοκρασία 20C, 240C
Δεν διαπερνούν τον πλακούντα
Γρήγορη εξασθένηση
Ορατή συγκόλληση
Τα ψυχρά IgM anti-A και anti-B αντισώματα προκαλούν ενδοαγγειακή αιμόλυση
IgG    (ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΑΛΛΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΤΕΛΗ)
Δευτερογενής ανοσιακή απάντηση
Σύνδεση συμπληρώματος +/-
Ιδανική θερμοκρασία 370C
Διαπερνούν τον πλακούντα
Πολύ αργή εξασθένηση με την πάροδο του χρόνου
 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (μη ορατή χωρίς υποβοηθητικά μέσα)
Τα επίκτητα IgG προκαλούν κυρίως εξωαγγειακή αιμόλυση στον σπλήνα, ήπαρ με ή χωρίς σύνδεση του συμπληρώματος.  

Τα αυτοαντισώματα (IgG ή IgM) προκαλούν:
-άμεση αιμόλυση (εξωαγγειακή-ενδοαγγειακή αντίστοιχα).
Τα αλλοαντισώματαgG ή IgM) προκαλούν:
-είτε άμεση αιμόλυση μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων (ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ)
-είτε καθυστερημένη αιμόλυση: Δημάδη πρωτογενή ευαισθητοποίηση και δευτερογενή αιμόλυση
-είτε αιμολυτική νόσο των νεογνών

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
-Πριν από τη διενέργεια συμβατότητας για να μην χαθεί χρόνος στην αναζήτηση κατάλληλου αίματος.
-Μετά από ανεύρεση ασυμβατότητας εργαστηριακά
-Μετά από αιμολυτική αντίδραση σε μεταγγισμένο ασθενή πάρα τη χορήγηση συμβατού εργαστηριακά αίματος
-Στις εγκύους για αποφυγή αιμολυτικής νόσου νεογνού
-Όταν η άμεση Coombs είναι θετική 

ΑΜΕΣΗ COOMBS
Γίνεται στα ερυθρά ενός ατόμου με σκοπό να διαπιστώσουμε τα αντισώματα που προσροφήθηκαν στην επιφάνειά τους.
Ο αντισφαιρινικός ορός που προστίθεται αρχικά είναι πολυδύναμος (anti-IgG και anti-C3b)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΑΣΗ
Πότε έχουμε DAT θετική:
- Παρουσία αυτοαντισωμάτων (ΑΑΑ θερμού ή ψυχρού τύπου)
- Ασύμβατη μετάγγιση (οξεία)
- Παρουσία αλλοαντισωμάτων επιβραδυνόμενης αιμόλυσης λόγο προηγηθείσας μετάγγισης (σπάνια μόνο σε πολύ υψηλούς τίτλους)
- Ισοαντισώματα σε νεογνό (αιμολυτική νόσος νεογνών)
-Φάρμακα
-Χορήγηση γ-σφαιρινης ή ασθενείς με υπεργαμμασφαιριναιμία (πολλαπλούν μυέλωμα)
Η DAT ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ IN VIVO ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS
Ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων πλην του ΑΒΟ στον ορό του ασθενούς
OΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΟΥΜΕ.
Επώαση ορού με εναιώρημα ερυθρών (370C, 40C, θερμοκρασία δωματίου)
Η ΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ
Προσθήκη αντισφαιρινικού ορού
Έλεγχος ύπαρξης συγκόλλησης.
Πότε έχουμε IAT θετική:
-Σε περιπτώσεις ύπαρξης αλλοαντισώματος ως αποτέλεσμα προηγούμενης ευαισθητοποίησης (προηγηθείσα μετάγγιση ή κύηση).
-Σε ΑΑΑ με περίσσεια αυτοαντισώματος που δεν χωράει να συνδεθεί στην επιφάνεια των ερυθρών και το πλεονάζον βρίσκεται στον ορό.
Ο ΟΡΟΣ COOMBS χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
Περιέχει ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ κατά ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ IgG και ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ AHG
Πρόκειται για ΑΝΤΙ-ΑΝΤΙΣΩΜΑ που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ευαισθητοποιημένων ερυθρών.
Στην άμεση Coombs ένα θερμό αντίσωμα θα παρουσιάσει συγκόλληση κυρίως στο anti-IgG+/-C3 ενώ ένα ψυχρό κυρίως στο C3.
Στην έμμεση Coombs ένα θερμό αντίσωμα θα παρουσιάσει συγκόλληση μετά την επώαση ενώ ένα ψυχρό μόνο στην ψυχρή φάση.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΜANTOUX ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΑναδημοσίευση από http://virus.com.gr/
Τροποποιημένες οδηγίες για τη διενέργεια δερμοαντίδρασης Mantoux στα παιδιά εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Οι επιστήμονες συστήνουν ειδικότερα τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τη φυματίωση σε όλα τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, καθώς και συνολικά στον παιδικό πληθυσμό όταν και όποτε κριθεί αυτό απαραίτητο από τους παιδιάτρους αν πρόκειται για παιδιά που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες (797s465fio-oa8), ο αρμόδιος κάθε φορά Φορέας/Μονάδα Υγείας οφείλει να καταγράφει σε συγκεκριμένο φύλλο τα στοιχεία και το αποτέλεσμα του νηπίου στο οποίο διενεργήθηκε το Mantoux, σύμφωνα με τους κανόνες τήρησης αρχείου το οποίο περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στη συνέχεια, σε ένα άλλο φύλλο θα καταγράφεται η σύνοψη των αποτελεσμάτων Mantoux ανά Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Αντίγραφο αυτού του δεύτερου φύλλλυ θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Τη διενέργεια καθολικού προσυμπτωματικού ελέγχου για τη φυματίωση στον παιδικό πληθυσμό, χαιρετίζει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν περιλαμβάνονταν στα νοσήματα που επιτηρούνται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης στον προσφυγικό πληθυσμό από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Οι παιδίατροι εκφράζουν ωστόσο τις επιφυλάξεις τους για την αποτελεσματικότητα των νέων οδηγιών, σημειώνοντας ότι ποσοστό άνω του 50% των παιδιών θα κάνει την εξέταση στο ιατρείο του Παιδιάτρου που το παρακολουθεί και όχι στο νηπιαγωγείο.
«Στην περίπτωση επομένως αυτή, το ποσοστό αυτό των παιδιών δεν θα καταγραφεί πουθενά κι άρα το όποιο επί της ουσίας συμπέρασμα για τη συχνότητα της λανθάνουσας φυματίωσης στον παιδικό πληθυσμό των νηπίων, θα είναι εξ ορισμού λανθασμένο» τονίζει ο πρόεδρος της ΕΛΠΑΙΔΑΤΤ, Κωνσταντίνος Νταλούκας. «Χώρια το έξοδο και την απασχόληση προσωπικού (συμπλήρωση των φύλλων, χαρτί, μελάνι) για μια ενέργεια που δεν θα έχει το εκ των πραγμάτων αναμενόμενο αποτέλεσμα» προσθέτει.
Στο μεταξύ, πρόσθετα ερωτηματικά στην κοινότητα των παιδιάτρων προκαλεί η επικοινωνία που είχε η Ένωση με μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, για τα δύο επισυναπτόμενα φύλλα. Σχετικά ο πρόεδρος της ΕΛΠΑΙΔΑΤΤ, με επιστολή του προς το ΓΓ Δημόσιας Υγείας, σημειώνει: «Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, σε επικοινωνία που είχαμε με την Επιτροπή Εθνικού Εμβολιασμού, μας ενημέρωσαν ότι δεν γνώριζαν κάτι σχετικό με τα δύο αυτά συνημμένα και δεν ήταν δική τους γνωμοδότηση».
Στον αντίποδα, οι παιδίατροι προτείνουν το φύλλο καταγραφής της δερμοαντίδρασης Mantoux να ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και να δίνεται μέσα από αυτό η δυνατότητα σε όλους τους γιατρούς που κάνουν δερμοαντίδραση να καταγράφουν το αποτέλεσμα.
vaccineΜε την ευκαιρία αυτή, η ΕΛΠΑΙΔΑΤΤ ζητά από το Υπουργείο Υγείας διευκρινήσεις αναφορικά με εγκύκλιο του Ανδρέα Ξανθού για την εγγραφή των μαθητών στα σχολεία. Σύμφωνα με αυτήν, οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης. Την τελευταία μπορούν να πάρουν από: α)Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε) ιδιώτες ιατρούς.
«Εξ όσων γνωρίζουμε μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους» σημειώνει ο κος Νταλούκας, τονίζοντας πως η εν λόγω οδηγία προσφέρει μεγάλα ερείσματα σε αυτούς που διακινούν αντιεμβολιαστικές θέσεις και παροτρύνει επί της ουσίας τη συγγραφή αναληθών ιατρικών βεβαιώσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ www.ygeianet.gr «Ο τύπος έγραψε» 25/10/2016Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αναπνευστικά νοσήματα, ενώ πάνω από το 50% των θανάτων σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα και τη ΧΑΠ.
Πάνω από 380 δις. ευρώ υπολογίζεται το κόστος για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών νοσημάτων στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο μερίδιο να αφορά τη Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια, το Άσθμα, και τον Καρκίνο του Πνεύμονα!
Αυτό τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Διευθυντής της Α Πνευμονολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ κ Νικόλαος Κουλούρης μιλώντας σε διάλεξη του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας με θέμα «Το κόστος των αναπνευστικών νοσημάτων στην Ευρώπη».

Το Κόστος
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αναπνευστικά νοσήματα, ενώ πάνω από το 50% των θανάτων σχετίζονται με τον καρκίνο του Πνεύμονα και τη ΧΑΠ, ασθένειες που έχουν ως βασική αιτία (80%) το κάπνισμα.
Ταυτόχρονα, κάθε χρόνο 6 εκατ. άνθρωποι εισάγονται στα νοσοκομεία με ασθένειες που έχουν σχέση με το αναπνευστικό, ενώ 1 στους 5 θανάτους τα προσεχή 15 χρόνια θα έχει ως αιτία αναπνευστικό νόσημα.
«Τα αναπνευστικά νοσήματα επιβαρύνουν σημαντικά τα ασφαλιστικά ταμεία σε ότι αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία, ενώ η απώλεια στην παραγωγή από συνταξιοδοτήσεις λόγω αναπηρίας είναι εξίσου σημαντική και το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε πάνω από 380 δις ευρώ», τόνισε ο κ Κουλούρης.
Αναπνευστικά νοσήματα
Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια
Σε ότι αφορά στη ΧΑΠ υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 3 εκατ. άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο σε όλο τον κόσμο, ενώ εμφανίζονται 210 εκατ. νέες περιπτώσεις.
Ωστόσο, μόνο οι μισές από αυτές είναι διαγνωσμένες. Ειδικότερα στις Ευρωπαϊκές Χώρες εκτιμάται ότι το 4 με 6% του ενήλικου πληθυσμού έχει ΧΑΠ. Στη χώρα μας το 8,5 % των καπνιστών πάνω από 35χρόνων πάσχει από τη νόσο. Το ετήσιο κόστος για την αντιμετώπιση της ασθένειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο φτάνει 141 δις ευρώ από τα οποία τα 25 δις έχουν σχέση με απώλεια εισοδήματος!
Καρκίνος του Πνεύμονα
Αλλά και ο καρκίνος του Πνεύμονα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και ευθύνεται για το 20% των θανάτων γενικά από καρκίνο. Κάθε χρόνο καταγράφονται 234.000 νέες περιπτώσεις στην Ε.Ε. ενώ 521.000 εισάγονται στα νοσοκομεία και 188.000 χάνουν τη ζωή τους.
«Το κάπνισμα, όπως τόνισε ο καθηγητής, αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από Καρκίνο του Πνεύμονα αφού ευθύνεται για το 80% των περιπτώσεων. Μέσα στην 5ετία από τη διάγνωση της νόσου 7 στους 8 ασθενείς χάνουν της ζωής τους.
Φυματίωση
Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, το 2011 1,5 εκατ. άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από φυματίωση, ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται 8,7 εκατ. νέες περιπτώσεις από τις οποίες 1,2 σχετίζονται με τον ιό του AIDS.
Στην Ε.Ε. εμφανίζονται 80.000 νέοι ασθενείς κάθε χρόνο, ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αγγίζουν τις 100.000 και οι θάνατοι ξεπερνούν τις 5.000.
«Στην πραγματικότητα, η φυματίωση δεν εκριζώθηκε ποτέ και επανέρχεται δριμύτερη λόγω της εμφάνισης του ιού του AIDS», υπογράμμισε ο κ Κουλούρης, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την εξέλιξη της νόσου καθώς το βακτηρίδιο της φυματίωσης καθίσταται ανθεκτικό στα αντιβιοτικά ειδικά στις χώρες με χαμηλή οικονομική κατάσταση.
Πνευμονία και Άσθμα
Αναφερόμενος στα άλλα αναπνευστικά νοσήματα ο καθηγητής τόνισε ότι κάθε χρόνο στην Ε.Ε. διαγιγνώσκονται 3.370.000 περιπτώσεις πνευμονίας.
Για το άσθμα που πλήττει και τα παιδιά, ανέφερε ότι το κόστος επιβάρυνσης στον τομέα της υγείας φτάνει το 2%, ενώ 300 εκατ. είναι οι ασθενείς παγκοσμίως. Στην Ευρώπη 5.000.000 είναι παιδιά μέχρι 14 χρόνων. Ωστόσο, τα νέα φάρμακα είναι αποτελεσματικά.
Το ετήσιο οικονομικό κόστος για κάθε ασθενή που πάσχει από αναπνευστικά νοσήματα στην Ε.Ε, ανέρχεται σε 364.000 για Καρκίνο του Πνεύμονα, 86.000 για φυματίωση, 7.000 για άσθμα και 6.000για ΧΑΠ.
Συμπερασματικά, ο κ Κουλούρης τόνισε ότι «πολλοί ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα αλλά κυρίως με ΧΑΠ υποτιμούν τα συμπτώματα και δεν απευθύνονται σε ειδικούς γιατρούς με αποτέλεσμα να μην διαγιγνώσκονται εγκαίρως. Έτσι το κόστος διάγνωσης και θεραπείας είναι τεράστιο σε σχέση με το κόστος πρόληψης στο οποίο θα πρέπει όλα τα υγειονομικά συστήματα να ρίξουν το βάρος τους».
Ειδικότερα για τα λοιμώδη νοσήματα και τη φυματίωση που έχουν σχέση με το αναπνευστικό, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης τόνισε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης στη χώρα μας από το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι απόλυτα επιτυχής και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σε ότι αφορά τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη χώρα μας. Μέσα στους προσεχείς μήνες το πρόγραμμα επιτήρησης ολοκληρώνεται με την πρόσληψη γιατρών στα κέντρα υποδοχής. Τα μεμονωμένα κρούσματα ελονοσίας που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας οφείλονται σε ανθρώπους που έχουν μετακινηθεί από χώρες όπου υπάρχει επιδημία και ελέγχονται απόλυτα.

Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων

Δημοσιεύθηκε το νέο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για την Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων.
Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ.

Εγκύκλιος ΕΠΥ για την προμήθεια από ανεξάρτητο προμηθευτή της υπηρεσίας του εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των κάθε είδους αντιδραστηρίων, μηχανημάτων και υπηρεσιών για την εξέταση βιολογικών υλικών

Συστήνεται προς όλους τους δημόσιους φορείς υγείας όταν προμηθεύονται, από κοινού ή χωριστά, κάθε είδους αντιδραστήρια, μηχανήματα και υπηρεσίες για την εξέταση βιολογικών υλικών να  προμηθεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου  αυτών των αντιδραστηρίων, μηχανημάτων και υπηρεσιών από ανεξάρτητο προμηθευτή και κατασκευαστή, ούτως ώστε στο πρόσωπο του ελεγκτή αυτών των αντιδραστηρίων, μηχανημάτων και  υπηρεσιών να μην συμπίπτει η ιδιότητα του προμηθευτή ή/και του κατασκευαστή αυτών.

Η σχετική εγκύκλιος της ΕΠΥ δημοσιεύεται εδώ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝΤι δικαιούμαι ως ανασφάλιστος;


– Ό,τι ακριβώς δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας.
– Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
– Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση
– Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση
– Πρόληψη και προαγωγή υγείας χωρίς καμία χρέωση
– Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη
– Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμό τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία
– Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία
– Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής
– Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών
 
Πώς δικαιούμαι των παροχών;
-Αν είσαι Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις δημόσιες δομές με το ΑΜΚΑ σου.
– Αν δε μένεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι ασθενής, ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κτλ) δικαιούσαι την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού με την οποία θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας.
– Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
-Κανένας άνθρωπος δεν εξετάζεται από καμία επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.